بانک اطلاعات ساختمانهای نیمه کاره استان تهران

بانک های اطلاعاتی ساختمان های نیمه کاره تهران

بانک اطلاعات ساختمان های نیمه کاره تهران در اردیبهشت 94 بصورت کامل آپدیثت و تایپ مجدد شده . در فرمت فایل اکسل و با تفکیک مناطق 22 گانه تهران ارائه میشود بانک اطلاعات در حال ساخت و ساخت و ساز تهران در قالب یک فایل زیپ شده و 22 فایل اکسل و با قیمت 85000 تومان بفروش میرسد . ضمن اینکه ما این امکان را برای مشتریانمان در نظر گرفته ایم تا در صورت نیاز اقدام به خرید یک منطقه مورد نظر کنند .. مجموع دو بانک اطلاعات در حال ساخت تهران و کرج با قیمت 120000 تومان بفروش میرسد . در صورت ارسال با پیک هزینه پیک بر عهده مشتری میباشد و ارسال با ایمیل رایگان میباشد

ساختمانهای در حال ساخت منطقه یک تهران

منطقه 1 تهران

ساختمان های در حال ساخت در منطقه یک و سایر مناطق تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده از این منطقه در بازه زمانی 15 اردیبهشت 94 تا 15 خرداد میباشد- حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 322 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد

اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه دو تهران

منطقه 2 تهران

ساختمان های در حال ساخت در منطقه دو و سایر مناطق تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده از این منطقه در بازه زمانی 10 اردیبهشت 94 تا 20 اردیبهشت میباشد- حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 296 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 15000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه سه تهران

3

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 3 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده از منطقه 3 در بازه زمانی 25 اردیبهشت 94 تا 25 خرداد میباشد- حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 385 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 15000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای نیمه کاره منطقه چهار تهران

ساختمان های در حال ساخت در منطقه چهار تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده از این منطقه در بازه زمانی 15 اردیبهشت 94 تا 15 5خرداد میباشد- حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 194 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 15000 تومان

بانک اطلاعت سازندگان وساختمانهای در حال ساخت منطقه 5 تهران

اطلاعات ساختمان در حال ساخت تهران - منطقه 5

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 5 در آخرین آپدیت آن 211 مورد بود و در بازه زمانی ابتدا تا انتهای اردیبهشت 94 گرد آوری شده است – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت  سازندگان ساختمان وساختمانهای در حال ساخت منطقه 6 تهران

اطلاعات ساختمان و مشاغل وابسته  منطقه 6 تهران

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 6 در آخرین آپدیت آن 174 مورد بود و در بازه زمانی ابتدا تا 20 خرداد 94 گرد آوری شده است – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت پیمانکاران و ساختمانهای در حال ساخت منطقه 7 تهران

بانک اطلاعات ساختمان - منطقه 7 تهران

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه  7 تهران در آخرین آپدیت آن 183 مورد بود و در بازه زمانی 25 فروردین تا 15 اردیبهشت 94 گرد آوری شده است – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

 بانک اطلاعات پروژه های ساختمانی در حال ساخت منطقه تهران

بانک اطلاعات ساختمان تهران - منطقه 8

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 8 تهران در آخرین آپدیت آن 263 مورد بود و در بازه زمانی 15 فروردین تا 10 اردیبهشت 94 گرد آوری شده است – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 9 تهران

بانک اطلاعات ساختمان تهران - منطقه 9

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 9 تهران در آخرین آپدیت آن 132 مورد بوده و در بازه زمانی 15 فروردین تا 31 فروردین 94 گرد آوری شده است – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد 

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 10تهران

بانک اطلاعات ساختمان - منطقه 10 تهران

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 10 تهران در آخرین آپدیت آن 160 مورد بوده و در بازه زمانی 15 فروردین تا 25 اردیبهشت 94 گرد آوری شده است – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 11 تهران

بانک اطلاعات مشاغل ساختمانی تهران

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه یازده تهران در آخرین آپدیت آن 195 مورد بوده و در بازه زمانی 25 فروردین تا 31اردیبهشت 94 گرد آوری شده است – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 12 تهران

بانک اطلاعات ساختمان و مشاغل ساختمانی تهران - منطقه 12

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 12 تهران در آخرین آپدیت آن 132 مورد بوده و در بازه زمانی 15 فروردین تا 31 فروردین 94 گرد آوری شده است – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد  قیمت : 10000 تومان 

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 13 تهران

اطلاعات ساختمان و مشاغل ساختمانی تهران - منطقه 13

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 3 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده از منطقه 3 در بازه زمانی 25 اردیبهشت 94 تا 25 خرداد میباشد- حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 385 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 10000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 14 تهران

بانک اطلاعت ساختمانی منطقه 14 تهران

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 3 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده از منطقه 3 در بازه زمانی 25 اردیبهشت 94 تا 25 خرداد میباشد- حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 84 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 10000 تومان

 بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 15 تهران

بانک اطلاعات صنعت ساختمان تهران

ساختمان های در حال ساخت در منطقه پانزده تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده از منطقه 3 در بازه زمانی 25 فروردین 94 تا 25 خرداد میباشدحداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 123 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 10000 تومان

 بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 16 تهران

بانک اطلاعات مشاغل ساختمانی تهران

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 16 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده از منطقه 3 در بازه زمانی 25 فروردین 94 تا 25 خرداد میباشدحداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن 186 پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 10000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 17 تهران

17

فایل های این منطقه آپدیت قدیمی بود و آپدیت جدید ندارد و فعلا قصد جمع آوری اطلاعات این منطقه را نداریم

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 18 تهران

18

فایل های منطقه 18 آپدیت قدیمی بود و آپدیت جدید ندارد و فعلا قصد جمع آوری اطلاعات این منطقه را نداریم

پروژه های ساختمانی در حال ساخت منطقه 19 تهران

19

فایل های منطقه 19 آپدیت قدیمی بود و آپدیت جدید ندارد و فعلا قصد جمع آوری اطلاعات این منطقه را نداریم

بانک اطلاعت ساختمانهای نیمه کاره منطقه 20 تهران

20

فایل های منطقه 20 تهران آپدیت قدیمی بود و آپدیت جدید ندارد و فعلا قصد جمع آوری اطلاعات این منطقه را نداریم

 اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 21 تهران- ویژه

مشاغل ساختمانی و ساختمان سازان منطقه 21 تهران

ساختمان های در حال ساخت در منطقه 21 تهران دوره آپدیت  10 روز تا 2 ماهه دارند – آخرین  اطلاعات جمع آوری شده از منطقه 21 در بازه زمانی 15 فروردین تا 10 اردیبهشت 94  میباشد- حداکثر اطلاعات ثبت شده در این فایل در آخرین آپدیت آن شامل 210 پروژه و 62 برج ساختمانی بالای 6 طبقه میباشد پروژه در حال ساخت میباشد که بصورت کاملا مشخص از لحاظ مرحله ساختمانی در حال اجرا , نام مالک , آدرس و شماره موبایل آورده شده است و فرمت این فایل اکسل میباشد : قیمت = 15000 تومان

بانک اطلاعت ساختمانهای در حال ساخت منطقه 22 تهران

مشاغل ساختمانی و ساختمان سازان منطقه 22 تهران

تعداد پروژه های در حال ساخت منطقه 12 تهران در آخرین آپدیت آن 132 مورد بوده و در بازه زمانی 15 فروردین تا 31 فروردین 94 گرد آوری شده است – فرمت فایل اکسل بوده و اطلاعات مربوط به مرحله ساختمانی و آدرس و شماره تماس و نام مالک و پیمانکار را دارد  قیمت : 10000 تومان

اطلاعات و شماره موبایل و تلگرام سازندگان ساختمان

بانک اطلاعات سازندگان و پیمانکاران ساختمان

بازدید کننده گرامی برای خرید بانک های اطلاعاتی و مشاهده پک های قابل سفارش از منو سایت گزینه فروش آنلاین بانک های اطلاعاتی را انتخاب نمایید . این فایل یک مقاله برای معرفی انواع آفرهای موجود برای اطلاعات سازندگان ساختمان و پیمانکارن میباشد . گروه نتــــفو در خصوص اطلاعات ساختمان سازان آفرهای متنوعی را به شما ارائه میدهد . همچنین بیشترین خطای رصد شده در بانک های اطلاعاتی نتـــ،و زیر 10% بوده و گزینه ایده آلی برای پروژه ها و کمپین های تبلیغاتی شما میتواند باشد .

انواع فایل قابل سفارش برای اطلاعات سازندگان و پیمانکاران ساختمانی

اطلاعات پیمانکاران و سازندگان ساختمان تهران

این بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات تماس و مشخصات بیش از 14000 ساختمان ساز و شرکت ساختمانی در استان تهران میباشد . صحت بالا , دوره بروز رسانی یکماهه و ارائه بانک شماره موبایل + شماره تلگرام سازندگان ساختمان تهران در کنار این فایل باعث شده تا با خرید این بانک اطلاعاتی بتوانید اکثر نیازهای تبلیغاتی خودتان را در این زمینه مرتفع نمایید .بانک اطلاعات ساخت و ساز تهران

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت استان تهران  هر 10 روز بروز میشود و اطلاعات جدیدی گردآوری شده و به آن اضافه میشود و اطلاعات موجود بروز میشود . این بانک اطلاعاتی بسیار کامل بود و بصورت منطقه بندی شده از منطقه 1 تا 10 و در ادامه از منطقه 13 تا 16  + 20+ 21 + 22 تهران را شامل میشود . تفکیک اطلاعات داخل این بانک اطلاعاتی علاوه بر تفکیک منطقه ای بصورت زیر تفکیک شده است.

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله جواز

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله  تخریب

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پی و اسکلت

بانک اطلاعات ساختمانهای در مرحله دیوارچینی

اطلاعات ساختمان های در مرحله نازک کاری تهران

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پایان کار

اطلاعات و شماره موبایل ساختمان سازان و ساخت و ساز کرج و شهریار

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت نتـــ،و  هر 10 روز بروز میشود و اطلاعات جدیدی گردآوری شده و به آن اضافه میشود و اطلاعات موجود بروز میشود . و شامل اطلاعات ساختو ساز در شهر های کرج , هشتگرد , نظر آباد , مهرشهر , فردیس , مارلیک ,اندیشه و شهریار میباشد . که بصورت یکجا ارائه میشود . تعداد رکورد موجود در بانک های اطلاعاتی به علت دوره آپدیت پایین  نوسان دارد و در زمان خرید شما تعیین میشود . بطور معمول این بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات  حدود 2500 تا 4000 ساختمان ساز و ساختمان در حال ساخت را شامل میشود

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله جواز کرج و شهریار

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله  تخریب کرج و شهریار

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پی و اسکلت

بانک اطلاعات ساختمانهای در مرحله دیوارچینی

اطلاعات ساختمان های در مرحله نازک کاری کرج

بانک اطلاعات ساختمان های در مرحله پایان کار

اطلاعات و شماره موبایل و تلگرام ساختمان سازان کشور

این بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات سازندگان و پیمانکاران ساختمان در سطح کشور میباشد که در آخرین ویرایش آن تعداد 52000 رکورد دارد . در کنار این بانک اطلاعاتی بانک شماره موبایل سازندگان ساختمان + بانک شماره تلگرام سازندگان و پیمانکاران ساختمانی که در شبکه تلگرام رصد شده اند هم موجود است . که بصورت کاملا تفکیک شده و با صحت و دقت بالا تنظیم شده و میتواند برای پروژه های بازاریابی شما گزینه ایده آلی باشد.